สถานศึกษาโปรดทราบ

  เป้าหมายการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี สู่ 4.0

          "  นักเรียนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
  
             เป็นเด็กดี  มีนิสัยรักการอ่าน
  
              สืบสานศาสตร์พระราชา
   
               พัฒนาสู่ประเทศไทย  4.0 "

  โปรแกรมคุมงบโครงการโรงเรียน   25 ต.ค. 60

          1.คู่มือการใช้โปรแกรมคุมงบโครงการโรงเรียน 2ตค60   

          2.โปรแกรมคุมขอใช้งบแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  
       

ประเทศไทย 4.0” คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”

โมเดลการพัฒนาประเทศไทย 1.0 คือการเน้นภาคเกษตร พอมา 2.0 เริ่มเน้นอุตสาหกรรมเบา และพอถึง 3.0 คือช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้ก็คือการเน้นอุตสาหกรรมหนักการส่งออก

 

“ประเทศไทย 4.0” คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/617496
“ประเทศไทย 4.0” คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/617496
“ประเทศไทย 4.0” คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/617496