Hot line 2013 
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2013 ปีการศึกษา 2556
      
ทางเว็บไซด์ http://portal.bopp-obec.info/obec56/
       ปีการศึกษา 2556   สพฐ.เขียนโปรแกรมใหม่  ข้อมูลที่ใช้กรอกยังคงเหมือนเดิม
      โดยการกรอกข้อมูล
ทางเว็บไซด์     http://portal.bopp-obec.info/obec56/
       ผมสรุปขั้นตอนให้อาจารย์ทราบ  ก่อนที่จะกรอกข้อมูล ดังนี้
       1.เข้าระบบ  
       2.เลือกรายการ โรงเรียน   
คลิก ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
        - ข้อมูลทั่วไป       ให้กรอกข้อมูลทุกช่อง ถ้าไม่มีให้ใส่ เครื่องหมาย -   อย่าปล่อยว่าง
       
- ชั้นเรียนที่เปิดสอน     ให้คลิกเลือกชั้นเรียนต่ำสุด และ ชั้นเรียนสูงสุด ที่เปิดสอน
        - จำนวนห้องเรียนในแต่ละชั้น ใส่เป็นตัวเลข  ชั้นใดไม่ได้เปิดสอน ใส่เลข 0
อย่าปล่อยว่าง
          แล้วกดปุ่ม บันทึก ด้านล่างของหน้าจอ
       3.จัดการนักเรียน ปีการศึกษา 2555  (ดำเนินการในเรื่อง  ซ้ำชั้น  จบการศึกษา  เลื่อนชั้น)
       4.จัดการนักเรียน ปีการศึกษา 2556   ย้ายเข้า  ย้ายออก  เพิ่มนักเรียน 
       5.ปรับปรุงข้อมูล
                      
  ดาวน์โหลด             คู่มือ  DMC 2013   คลิกที่นี่
                                       
           การลงทะเบียนเข้าระบบ   คลิกที่นี่

 

สถิติข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2555

[] ปก                                               [] รหัสสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555    คลิก
[] คำนำ                                               per_code  6 หลัก และ smis_code 8 หลัก
[] สารบัญ
                                                 (490xxx)                   (1601xxxx)
[] สรุปข้อมูลพื้นฐาน
                            [] นักเรียนรายชั้น ปีการศึกษา 2554   คลิก

[] ร.ร.จำแนกตามแบบ 7 แบบ
[] ร.ร.จำแนกตามขนาด SML                 [] คู่มือโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
[] จำนวน นร.และห้องเรียน
                       ภาคเรียนที่ 2/2555 (Data management  Center:DMC)
[] ครูตามวุฒิ
                                                         หน้าปก       เนื้อหา

[] เรียนจบ ป.6 ศึกษาต่อ
[] เรียนจบ ม.3 ศึกษาต่อ                  [] แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน สพป.ลพบุรี 1 (183 ร.ร.)
[] ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี                             อ.เมืองลพบุรี 69 ร.ร.       อ.โคกสำโรง  42 ร.ร.
[] ร.ร.ขยายโอกาสฯ                               อ.ท่าวุ้ง  29 ร.ร.              อ.บ้านหมี่  43  ร.ร.
[] ร.ร.ขนาดเล็ก    

[] นักเรียนรายชั้น
[] ทำเนียบสถานศึกษา
[] คณะผู้จัดทำ

 

 

 

 

 


 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตำบล
       
- เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
       
 - เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็กนำนักเรียนไปรวมกับโรงเรียนขนาดใหญ่กว่า
       
   หรือไปเรียนรวมกับโรงเรียนขนาดเล็กด้วยกัน

           [] Presentation_maplopburi1
           [] โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตำบล
           [] แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
           [] แบบ 2
           [] แบบ 3

ดาวน์โหลด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ สพฐ. ได้แล้วครับ (บริเวณพื้นที่สีเหลือง)