ปณิธานกลุ่มนโยบายและแผน  :  วางแผนเป็นระบบ  จัดสรรงบโปร่งใส  ข้อมูลถูกต้องทันใช้  คุณภาพก้าวไกลด้วยติดตาม
   
 
  GIS แผนที่โรงเรียนในสังกัด
  GPS พิกัดโรงเรียในสังกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน สพป.ลพบุรี 1     ข่าวความเคลื่อนไหว   จากกลุ่มนโยบายและแผน 
      [] สถานที่ตั้ง    [] ระบบประชุมทางไกล
      [] วิสัยทัศน์       > วิดีโอคอนเฟอเรนซ์
      [] พันธกิจ       > Obec TV
      [] เป้าประสงค์  
      [] เป้าประสงค์  
      [] ประวัติสำนักงาน  
      [] แผนพัฒนาการศึกษา  
      [] แผนปฏิบัติ  
      [] แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน  
            > อำเภอเมืองลพบุรี  
            > อำเภอโคกสำโรง  
            > อำเภอท่าวุ้ง  
            > อำเภอบ้านหมี่  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
               ข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560  
      ข้อมูลบุคลากร           คู่มือ/ ดาวน์โหลด
   [] ผู้อำนวยการ สพป.ลบ 1  
   [] รองผู้อำนวยการ สพป.ลบ 1  
   [] ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
   [] บุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน  
   
   
   
 สารสนเทศทางการศึกษา  
 [] ระบบสารสนเทศออนไลน์  
   @ กลุ่มนโยบายและแผน  
    > ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC  
    > สารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา eMIS  
    > ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง bOBEC  
    > ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน  
   
   
   @ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
     > ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากน CCT  
      (การคัดกรองนักเรียนยากจน)  
     > ระบบบริหารจัดการฯ เรียนรวม SET  
   
   
   @ หน่วยศึกษานิเทศก์  
    >ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา  
       (School mis)  
   
   
     
  [] สารสนเทศทางการศึกษา ปี 2560            ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560  สพป.ลพบุรี เขต 1  
 
    > ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
    > ร.ร.จำแนกตาม 7 แบบ
    > ร.ร.จำแนกตาม 4 ขนาด
    > นักเรียนและห้องเรียน ชั้นและเพศ
    > ครูตามวุฒิ
    > ครูตามวิทยฐานะ
    > เรียนจบ ป.6 ศึกษาต่อ ปี 2559
    > เรียนจบ ม.3 ศึกษาต่อ ปี 2559
    > เรียนจบตามระยะเวลา
    > โรงเรียนขนาดเล็ก    
    > โรงเรียนขยายโอกาสฯ    
    > รหัสโรงเรียน    
    > นักเรียนรายชั้นรายโรงแยกเพศ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้ดูแลระบบ : sahkon29@hotmail.com                      สถิติจำนวนผู้เข้าใช้บริการ
 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลพบุรี เขต 1              16/05/2017   :    free counter
      111  ถ.พระปิยะ  ต.ป่าตาล  อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี   15000    fax : 036 421906