รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
        พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ
           ประวัติพลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ (General Dapong Ratanasuwan)
                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (20 ส.ค. 58)  คลิก
 
 
   
 ปณิธานกลุ่มนโยบายและแผน     จัดสรรโปร่งใส    ใช้แผนแก้ปัญหา   ระบบงานข้อมูลพัฒนา   งานเลขาฯ ฉับไว   ก้าวไกลด้วยติดตาม

 สมาคมนักวางแผนการศึกษาไทย

   
   
 []ทะเบียนสมาชิก58  
 []ใบสมัครเข้าเป็น  
 สมาชิก  
   นายการุณ สกุลประดิษฐ์
       เลขาธิการ กพฐ.
 
 
         GIS  แผนที่โรงเรียนในสังกัด  สพป.ลพบุรี 1                    ข้อมูลพิกัด GIS โรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี 1
 
 
              เว็บไซด์โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1  ข้อมูลจากโปรแกรม EMIS  
                   เมืองลพบุรี                               โคกสำโรง                                  ท่าวุ้ง                                       บ้านหมี่         

             

     เข้าสู่เว็บไซด์โรงเรียน เลือกโรงเรียน แล้วกดปุ่ม ok
   ข่าวประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา
 [] นโยบาย สพฐ.
      ปีงบประมาณ 2560    คลิก
 [] ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2558  คลิก
 [] ข้อมูลโรงเรียน 175 โรง รายตำบล
      ปีการศึกษา 2558     คลิก
 [] ข้อมูลโรงเรียนเอกชน ลพบุรี 1  คลิก
 [] ข้อมูลโรงเรียน 3 ขนาด
     ขนาดเล็ก  (น.ร. 1-120 คน)   คลิก
     ขนาดกลาง (น.ร. 121-600 คน)  คลิก
     ขนาดใหญ่ (น.ร. 601 คนขึ้นไป)  คลิก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      24 มี.ค. 59  
 เอกสาร       [] ปก
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน       [] สรุปสาระสำคัญ
 พ.ศ.2559-2562       [] คำนำ สารบัญ
        [] ส่วนที่ 1 บทนำ
              [] ส่วนที่ 2 การศึกษาสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
      [] ส่วนที่ 3 ทิศทางการจัดการศึกษา
      [] ส่วนที่ 4 กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา
      [] ส่วนที่ 5 โครงการ/งบประมาณ
                      -สรุปประเด็นกลยุทธ์
                      -รายละเอียดโครงการ
      [] ส่วนที่ 6 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
 
 
 
              
  DMC : ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2558   (ข้อมูล 10 มิ.ย.)
 
 
   
 ปีการศึกษา 2558   
 ข้อมูล DMC ณ วันที่ 10 มิ.ย.  
  
 ดาวน์โหลดข้อมูลด้านล่าง
 [] นักเรียนรายชั้นรายโรง
 [] สรุปข้อมูลพื้นฐาน
 [] รร.จำแนกตาม 7 แบบ
 [] รร.จำแนกตาม 4 ขนาด
 [] จำนวน นร.และห้องเรียน
 [] ครูตามวุฒิ
 [] นร.จบ ป.6 ศึกษาต่อ
 [] นร.จบ ม.3 ศึกษาต่อ
 [] นร. ป.6, ม.3 จบตามเวลา                      คลิก ดูข้อมูล
 [] รร.ขนาดเล็ก  
 [] รร.ขยายโอกาสทางการศึกษา  
 [] ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี  
 [] โรงเรียนรายตำบล 175 โรง  
   
 
 
 
 
 
 
 
งานข้อมลสารสนเทศ  
   
  การรายงานทางเว็บไซด์  [] ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center  (DMC 2015)  คลิก
  ปีการศึกษา 2557             
   
   [] ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBECคลิก
       โรงเรียนส่วนมากยังไม่ได้ใส่แผนผังโรงเรียน
   [] ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMISคลิก
       เมื่อเข้าระบบแล้ว โรงเรียนสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในรายการด้านล่างได้
  ค้นหาข้อมูลเว็บไซด์เก่า                ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
                 ข้อมูลเว็บไซด์โรงเรียน
  ประชากรรายอายุ ปี 2557                ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA
                         ข้อมูลครุภัณฑ์
                 ข้อมูลด้านเทคโนโลยี
                 ข้อมูลครู บุคลากร
   
   
   
   
   
งานนโยบายและแผน  
    [] คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระยะ ๔ ปี
            - ปก
       - คำนำ สารบัญ
       - ส่วนที่ ๑ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
          ส่วนที่ ๒ การจัดทำโครงการ
          ส่วนที่ ๓ การบริหารแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   [] สาระสำคัญการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
 
   [] สไลด์ประกอบการอบรม  ๔๘ เฟรม
               เฟรมที่ ๑-๑๕
               เฟรมที่ ๑๖-๒๕
               เฟรมที่ ๒๖-๔๘
               เฟรมที่ ๔๙-๖๙
 
     [] แบบฟอร์มโครงการในแผนปฏิบัติการ(ใหม่)
   
 โปรแกรมควบคุม     สรุปผลการขอใช้งบประมาณ 2558 
        การขอใช้งบประมาณ    โครงการงบพัฒนา-กลยุทธ์       ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2558
 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2558            1.รายโครงการ                               
        สพป.ลพบุรี เขต 1            2.รายกลุ่ม                                   
             3.กลุ่มนิเทศฯ                                
                  4.กลุ่มอำนวยการ                           
           5.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          
           6.กลุ่มนโยบายและแผน                   
           7.กลุ่มบริหารงานบุคคล                     
             8.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
             9.ตรวจสอบภายใน                           

 แผนปฏิบัติการประจำปี 2558

          10.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน           
            11.ส่วนกลาง                                    
 1 ปก           12.สำรอง ส่วนกลาง                           
 2 คำนำ  
 3 สารบัญ  
 4 คำสั่งคณะกรรมการฯ  
 5 โครงสร้าง  
 6 ส่วนที่ 1-3   [] เอกสารคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา  คลิก
 7 าคผนวก   [] ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2557   คลิก
 8 แบบขอใช้งบประมาณ   [] วิสัยทัศน์ สพฐ. ปี 2557  คลิก
    [] แผนภูมิ แสดงความเชื่อมโยงของนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้น ตามแผนปฏิบัติการ ปี 2557  คลิก
 Download Zip ไฟล์   
   
    
งานวิเคราะห์งบประมาณ  
             Download  
       
 แบบ ปร.4  ปร.5  ปร.6 ปี59_60   ( 18ม.ค.59 คลิก
      บัญชีค่าวัสดุและแรงงาน ปีงบประมาณ 2558 / 2559   คลิก    ไฟล์ pdf  2.27 mb
 
 
 
   [] ส่วนที่ 3 แบบประมาณการรายรับรายจ่าย ปีงบประมาณ  คลิก
   [] ส่วนที่ 3 แบบประมาณการรายรับรายจ่าย ปีการศึกษา    คลิก
 
   
   
   
   
   
งานติดตามประเมินผลฯ  
    
     [] คู่มือ EMES   ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF        19 ส.ค. 57
   แบบกรอกข้อมูล    [] หนังสือราชการ   คลิก
         การติดตามกลยุทธ์       1. ด้านโอกาส
         ปีงบประมาณ 2557           - เกณฑ์การติดตามด้านโอกาส                 คลิก
         ระดับสถานศึกษา           - แบบกรอกข้อมูลการติดตามด้านโอกาส    คลิก
        2. ด้านคุณภาพ
            - เกณฑ์การติดตามด้านคุณภาพ               คลิก
            - แบบกรอกข้อมูลการติดตามด้านคุณภาพ  คลิก
        3. ด้านประสิทธิภาพ
            - แบบกรอกข้อมูลการติดตามด้านประสิทธิภาพ มฐ.3  บช.4   คลิก
            - แบบกรอกข้อมูลการติดตามด้านประสิทธิภาพ มฐ.3  บช.5   คลิก
        4. ด้านนโยบาย
            - เกณฑ์การติดตามด้านนโยบาย      คลิก                
   
 

                             แสดงจำนวนนักเรียนแยกเพศ ตามระดับชั้น รายอำเภอ 

       ปีการศึกษา 2556  
                 แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนในสังกัด รายอำเภอ ปีการศึกษา 2557
 1.นร.แยก ชาย หญิง ครู ห้องเรียน
 2.สรุปข้อมูลพื้นฐาน
 3.รร.4 ขนาด
 4.รร. 7 ขนาด
 5.นร. ห้องเรียน รายอำเภอ
 6.ครูตามวุฒิ
 7.นร.รายชั้นเรียน
 8.ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
  9.รายชื่อ รร.ขยายโอกาส
 10.โรงเรียนขนาดเล็ก(0-120คน)
 11.นร.จบ ป.6 เรียนต่อ
 12.นร. จบ ม.3 เรียนต่อ,ทำงาน
 13. รหัสโรงเรียน  
 14. ข้อมูลพิกัด GPS โรงเรียน
 15. ทำเนียบโรงเรียน
 16. แผนที่ตั้งโรงเรียน 4 อำเภอ
 17. รร.ขยายโอกาสเรียนลำดับ นร.
 18. น.ร.นอกสังกัด สพป.ลพบุรี 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ข้อมูล 10 มิ.ย.นักเรียนสังกัดเอกชน ปี 2557   : ระบบ PSIS สช.
 ปีการศึกษา 2557
นักเรียนเอกชน57 ชาย หญิง รวม ห้อง
รวมทั้งสิ้น 12975 8430 21405 717
ก่อนประถม 2129 1407 3536 136
ประถม 4795 3091 7886 249
ม.ต้น 2825 2413 5238 145
ม.ปลาย 475 445 920 23
รวมก่อน+ประถม+มัธยม 10224 7356 17580 553
ปวช 2242 806 3048 117
ปวส 509 268 777 47
รวมปวช+ปวส 2751 1074 3825 164
 
    [] ปก
    [] คำนำ
    [] บทนำ
    [] ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป
    [] ส่วนที่ 2 ข้อมูลบุคลากร
    [] ส่วนที่ 3 ข้อมูลนักเรียน
    [] ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านวิชาการ
 
 
 
 
 
   
 
   
   
          25/09/2015
          ผู้เข้าชม:free counter
  
 
   ติดต่อผู้ดูแลระบบ                   กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.ลพบุรี 1
   sahkon29@hotmail.com    111  ถนนพระปิยะ  ตำบลป่าตาล  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 15000     โทร 036 421681