การประชุมจัดทำประมาณการ (ปร.๔ ,ปร.๕ ,ปร.๖)  ๔ พ.ค.๖๐  ณ ห้องประชุมสมบุญ  มากบุญ  สพป.ลพบุรี ๑     เช้า อ.เมือง,ท่าวุ้ง     บ่าย อ.โคกสำโรง,บ้านหมี่
 
    
 []ทะเบียนสมาชิก58
 []ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
 
   สมาคมนักวางแผนการศึกษาไทย
   
   ปณิธานกลุ่มนโยบายและแผน  วางแผนเป็นระบบ       จัดสรรงบโปร่งใส     ข้อมูลถูกต้องทันใช้     คุณภาพก้าวไกลด้วยติดตาม
                  บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
  GIS  แผนที่โรงเรียนในสังกัด  สพป.ลพบุรี 1    ประครอง  แก้วดวงเล็ก
  พิกัด GIS โรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี 1    ศิริทิพย์  ยงวณิชย์
     ศิริลักษณ์ สายสินธุ์
   กชพรรณ  พุกาธร
   วัฒมพร    คงสมบุตร
   ประวิทย์   กรรณแดง
 ระบบข้อมูลสารสนเทศ ศธจ.ลพบุรี    กุลจิตต์  รัชดาศิวะกุล (ผอ.กลุ่มฯ)
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)    สหรัฐ       คงมานะ
 
              เว็บไซด์โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1  ข้อมูลจากโปรแกรม EMIS  
                เมืองลพบุรี                               โคกสำโรง                                    ท่าวุ้ง                                         บ้านหมี่         

    บริการข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน ครู บุคลากร สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ฯลฯ  เลือกโรงเรียน แล้วกดปุ่ม Ok

             

 
   ข่าวความเคลื่อนไหว
 จากกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลพบุรี เขต 1
     ปีการศึกษา 2559
 ข้อมูลประชากรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2559
   1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย
   2 ประชากรจังหวัดลพบุรี
   3 ประชากรอำเภอเมืองลพบุรี
   4 ประชากรอำเภอโคกสำโรง
   5 ประชากรอำเภอท่าวุ้ง
   6 ประชากรอำเภอบ้านหมี่
  7 ประชากรเทศบาลเมืองลพบุรี
 [] นโยบาย สพฐ. 2560    คลิก
 [] ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2558  คลิก
 [] รหัสสถานศึกษา (6 หลัก , 8 หลัก) คลิก
 
 สารสนเทศทางการศึกษา  ปีการศึกษา2559
      ปก
      คำนำ
      สารบัญ
      ส่วนที่ ข้อมูลทั่วไป
      ส่วนที่ 2  ข้อมูลบุคลากร
      ส่วนที่ 3  ข้อมูลนักเรียน
      ส่วนที่ 4  ข้อมูลโรงเรียน
      ส่วนที่ 5  ข้อมูลทางวิชาการ
     ภาคผนวก  จำนวนประชากร
 
 
                            ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2559   (10 มิ.ย.)  
 
              [] รหัสสถานศึกษา (6 หลัก , 8 หลัก) คลิก
                 [] จำนวนนักเรียน  10 มิ.ย. 59   ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนสังกัด สพป.ลพบุรี 174 โรง 
                 [] จำนวนนักเรียนแยกเพศ  รายชั้น รายโรงเรียน 174 โรง
                 [] จำนวนนักเรียน รายชั้น รายโรง แยกอำเภอ  4 อำเภอ
                       1 อ.เมืองลพบุรี  64 โรง        2 อ.โคกสำโรง   41 โรง            3 อ.ท่าวุ้ง    28 โรง          4 อ.บ้านหมี่    41 โรง
                 [] จำนวนนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสฯ  34 โรง
                 [] สรุปข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
                 [] โรงเรียนจำแนกตามแบบ 7 แบบ
                 [] โรงเรียนจำแนกตามขนาด 4 ขนาด
                 [] จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามระดับชั้น เพศ
                 [] โรงเรียนขนาดเล็ก 110 โรง
                 [] จำนวนนักเรียนจบชั้น ป.6   ปีการศึกษา 2558
                 [] จำนวนนักเรียนจบชั้น ม.3   ปีการศึกษา 2558
                 [] จำนวนนักเรียนจบตามช่วงชั้น  ปีการศึกษา 2558
                 [] จำนวนครู สพป.ลพบุรี เขต 1   ตามวุฒิแยกเพศ    ชาย  368 คน   หญิง 1247 คน    รวม 1615 คน  คลิก
                 [] ทำเนียบสถานศึกษาในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน  174 โรง คลิก
                 [] ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2559
 
 
               
 
 

          

                                                นักเรียนรายอำเภอ ปีการศึกษา 2559

            

            

            

                                      ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2558   (10 มิ.ย.)
 
 
   [] สรุปข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558                                                                     [] จำนวนนักเรียนจบการศึกษาชั้น ป.6 ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557
   [] จำนวนโรงเรียน จำแนกตามแบบ    7 แบบ  ปีการศึกษา 2558                        [] จำนวนนักเรียนจบการศึกษาชั้น ม.3 ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557
   [] จำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาด  4 ขนาด ปีการศึกษา 2558                        [] จำนวนนักเรียนจบการศึกษาชั้น ป.6 ม.3 ตามเวลา
   [] จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามระดับชั้นและเพศ ปีการศึกษา 2558     [] โรงเรียนขนาดเล็ก( 1-120 คน) ปีการศึกษา 2558
   [] ข้าราชการครู จำแนกตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2558                             [] โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558
   [] ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (2553 -2557)                                                          [] นักเรียนรายชั้น รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
   [] ข้อมูลโรงเรียน 175 โรง รายตำบล คลิก                                                    [] ข้อมูลโรงเรียนเอกชน ลพบุรี 1  คลิก
   [] ข้อมูลโรงเรียน 3 ขนาด
       -ขนาดเล็ก  (น.ร. 1-120 คน)   คลิก         -นาดกลาง (น.ร. 121-600 คน)  คลิก        -ขนาดใหญ่ (น.ร. 601 คนขึ้นไป)  คลิก
 
 
 
                                        แผนที่ตั้งสถานศึกษาในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1
 
              
              
              
              
 
 
 
 
              ภารกิจงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 
งานข้อมลสารสนเทศ  
   
  การรายงานทางเว็บไซด์   [] ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 
  ปีการศึกษา 2559      (DMC 2016) ปีการศึกษา 2559      คลิก    
   
   [] ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBECคลิก
       โรงเรียนส่วนมากยังไม่ได้ใส่แผนผังโรงเรียน
   [] ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMISคลิก
       เมื่อเข้าระบบแล้ว โรงเรียนสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในรายการด้านล่างได้
                 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
                 ข้อมูลเว็บไซด์โรงเรียน
                 ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA
                         ข้อมูลครุภัณฑ์
                 ข้อมูลด้านเทคโนโลยี
                 ข้อมูลครู บุคลากร
   
   
   
   
   
งานนโยบายและแผน  
   
    เอกสาร    
     แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน       [] ปก
     พ.ศ.2559-2562       [] สรุปสาระสำคัญ
          [] คำนำ สารบัญ
      [] ส่วนที่ 1 บทนำ
      [] ส่วนที่ 2 การศึกษาสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
      [] ส่วนที่ 3 ทิศทางการจัดการศึกษา
      [] ส่วนที่ 4 กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา
      [] ส่วนที่ 5 โครงการ/งบประมาณ
                -สรุปประเด็นกลยุทธ์
             -รายละเอียดโครงการ
      [] ส่วนที่ 6 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
 
 
 
   
      [] คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระยะ ๔ ปี
       - ปก
       - คำนำ สารบัญ
       - ส่วนที่ ๑ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
          ส่วนที่ ๒ การจัดทำโครงการ
          ส่วนที่ ๓ การบริหารแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   [] สาระสำคัญการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
 
   [] สไลด์ประกอบการอบรม  ๔๘ เฟรม
               เฟรมที่ ๑-๑๕
               เฟรมที่ ๑๖-๒๕
               เฟรมที่ ๒๖-๔๘
               เฟรมที่ ๔๙-๖๙
 
     [] แบบฟอร์มโครงการในแผนปฏิบัติการ(ใหม่)
   
 โปรแกรมควบคุม     สรุปผลการขอใช้งบประมาณ 2558 
        การขอใช้งบประมาณ    โครงการงบพัฒนา-กลยุทธ์       ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2558
 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2558            1.รายโครงการ                               
        สพป.ลพบุรี เขต 1            2.รายกลุ่ม                                   
             3.กลุ่มนิเทศฯ                                
                  4.กลุ่มอำนวยการ                           
           5.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          
           6.กลุ่มนโยบายและแผน                   
           7.กลุ่มบริหารงานบุคคล                     
             8.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
             9.ตรวจสอบภายใน                           

 แผนปฏิบัติการประจำปี 2558

          10.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน           
            11.ส่วนกลาง                                    
 1 ปก           12.สำรอง ส่วนกลาง                           
 2 คำนำ  
 3 สารบัญ  
 4 คำสั่งคณะกรรมการฯ  
 5 โครงสร้าง  
 6 ส่วนที่ 1-3  
 7 าคผนวก  
 8 แบบขอใช้งบประมาณ  
   
 Download Zip ไฟล์   
   
    
งานวิเคราะห์งบประมาณ  
             Download  
       
 แบบ ปร.4  ปร.5  ปร.6 ปี59_60   ( 18ม.ค.59 คลิก
      บัญชีค่าวัสดุและแรงงาน ปีงบประมาณ 2558 / 2559   คลิก    ไฟล์ pdf  2.27 mb
 
 
 
   [] ส่วนที่ 3 แบบประมาณการรายรับรายจ่าย ปีงบประมาณ  คลิก
   [] ส่วนที่ 3 แบบประมาณการรายรับรายจ่าย ปีการศึกษา    คลิก
 

 

 

   
   
   
 
   
งานติดตามประเมินผลฯ  
    
     [] คู่มือ EMES   ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF        19 ส.ค. 57
   แบบกรอกข้อมูล    [] หนังสือราชการ   คลิก
         การติดตามกลยุทธ์       1. ด้านโอกาส
         ปีงบประมาณ 2557           - เกณฑ์การติดตามด้านโอกาส                 คลิก
         ระดับสถานศึกษา           - แบบกรอกข้อมูลการติดตามด้านโอกาส    คลิก
        2. ด้านคุณภาพ
            - เกณฑ์การติดตามด้านคุณภาพ               คลิก
            - แบบกรอกข้อมูลการติดตามด้านคุณภาพ  คลิก
        3. ด้านประสิทธิภาพ
            - แบบกรอกข้อมูลการติดตามด้านประสิทธิภาพ มฐ.3  บช.4   คลิก
            - แบบกรอกข้อมูลการติดตามด้านประสิทธิภาพ มฐ.3  บช.5   คลิก
        4. ด้านนโยบาย
            - เกณฑ์การติดตามด้านนโยบาย      คลิก                
 
 
    ค้นหาข้อมูลเพื่อการบริหารการศึกษา ระบบ EMIS ฐานข้อมูลกลาง สพฐ.
 
   
          25/09/2015
          ผู้เข้าชม:free counter
  
 
   ติดต่อผู้ดูแลระบบ                   กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.ลพบุรี 1
   sahkon29@hotmail.com    111  ถนนพระปิยะ  ตำบลป่าตาล  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 15000     โทร 036 421681