เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   นักเรียนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์   เป็นคนดี   มีนิสัยรักการอ่าน สืบสานศาสตร์พระราชา  พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน
      
                                  
 ปณิธานกลุ่มนโยบายและแผน  :  วางแผนเป็นระบบ  จัดสรรงบโปร่งใส  ข้อมูลถูกต้องทันใช้  คุณภาพก้าวไกลด้วยติดตาม
 กลุ่มส่งเสริม กศ.ทางไกลฯ DLICT  
   [] แผนพัฒน์ ปี 2559-2562
  GIS แผนที่โรงเรียนในสังกัด
  GPS พิกัดโรงเรียในสังกัด
 
 ข้อมูลโรงเรียน สังกัด สพป.ลบ.1 ปี60
 ข้อมูลโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ สพป.ลบ.1
 
 
 ปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย.)
 [] อ.เมืองลพบุรี นร.ป6-3
 [] อ.โคกสำโรง นร.ป6-3
 [] อ.ท่าวุ้ง        นร.ป6-3
 [] อ.บ้านหมี่     นร.ป6-3
     (down load ภายใน  31 ธค 61)
  สารสนเทศทางการศึกษา    ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สพป.ลพบุรี เขต 1   ข้อมูลสิ้นปี กศ 2560
   ปีการศึกษา 2561          
   
 >โรงเรียนในสังกัด /นักเรียนรายชั้น  [] จำนวนนักเรียน 10 พ.ย. 60
   นักเรียนรายโรงเรียน ปี กศ.2561  [] เรียนจบ ป.6 ศึกษาต่อ ปี 2560
 >ข้อมูลพื้นฐาน 2561  [] เรียนจบ ม.3 ศึกษาต่อ ปี 2560
 >นักเรียนแยกเพศ / ห้องเรียน 2561  [] เรียนจบตามระยะเวลา
 >นักเรียนขาดแคลน   
 >นักเรียนด้อยโอกาส  
 >โรงเรียน จำแนก 4 ขนาด  [] ระบบสารสนเทศออนไลน์ 2561
 >โรงเรียน จำแนก 7 ขนาด    @ กลุ่มนโยบายและแผน
 >นักเรียนห้องเรียน     > ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC61
 >โรงเรียนขนาดเล็ก 2561     > สารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา eMIS
 >โรงเรียนขยายโอกาสฯ 2561     > ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง bOBEC
 >รายชื่อโรงเรียน 7 ขนาด 2561     > ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน
   
   
   
   
 [] แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน  
    > อำเภอเมืองลพบุรี  
    > อำเภอโคกสำโรง  
    > อำเภอท่าวุ้ง  
    > อำเภอบ้านหมี่  
   
       แผนปฏิบัติการ
  ประจำปีงบประมาณ 2561
       
 [] บัญชีโครงการ    [] ส่วนที่ 1 บทนำ
 [] ส่วนที่ 2 ทิศทาง
 [] ส่วนที่ 3 กิจกรรม โครงการ
 
 
 
 
     
             บอกข่าวเล่าเรื่อง   
       
 
       
 
     
 
     
ข้อมูลพื้นฐาน สพป.ลพบุรี 1    ข่าวความเคลื่อนไหว   จากกลุ่มนโยบายและแผน 
      [] สถานที่ตั้ง    [] ระบบประชุมทางไกล
      [] วิสัยทัศน์       > วิดีโอคอนเฟอเรนซ์
      [] พันธกิจ       > Obec TV
      [] เป้าประสงค์  
      [] เป้าประสงค์   พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง
      [] ประวัติสำนักงาน      และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ
      [] แผนพัฒนาการศึกษา     พ.ศ.2560
      [] แผนปฏิบัติการ  
      [] แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน  [] แบบประมาณการซ่อมแซม ปี 61
            > อำเภอเมืองลพบุรี     ปรับ Factors - f เอง
            > อำเภอโคกสำโรง     (ปร.4 ปร.6)
            > อำเภอท่าวุ้ง  
            > อำเภอบ้านหมี่  
   
  []รายชื่อ นร.ป.6 จบปีการศึกษา 2560  
    ในเขตพื้นที่ อ.บ้านหมี่  ลพบุรี  
    ในเขตพื้นที่ อ.โคกสำโรง  คลิก  
   
   
   ข้อมูลสิ้นปี กศ 2560  
  [] จำนวนนักเรียน 10 พ.ย. 60  
  [] เรียนจบ ป.6 ศึกษาต่อ ปี 2560  
 [] เรียนจบ ม.3 ศึกษาต่อ ปี 2560  
 [] เรียนจบตามระยะเวลา  
   
   
                                                        โรงเรียนประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง  
 และค่าแรงงาน ปี 2561
  
   ข่าวการศึกษา จากเว็บครูบ้านนอกดอทคอม
      
  แผนปฏิบัติการ 
  ประจำปีงบประมาณ 2561
  [] ปกแผนปฏิบัติการ
  [] คำนำ
  [] สารบัญ
 [] บัญชีโครงการ
 [] ส่วนที่ 1 บทนำ
 [] ส่วนที่ 2 ทิศทาง
 [] ส่วนที่ 3 กิจกรรม โครงการ
 
               ข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560  
      ข้อมูลบุคลากร           คู่มือ/ ดาวน์โหลด
   [] ผู้อำนวยการ สพป.ลบ 1  
   [] รองผู้อำนวยการ สพป.ลบ 1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
   [] ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นโยบาย ศธจ. 5 ปี
   [] บุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน นโยบาย สพฐ.ปี 61
  วิสัยทัศน์ สพป.ลพบุรี 1
  แผนการศึกษาชาติ 20 ปี
  คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ
 สารสนเทศทางการศึกษา      >คำนำ สารบัญ
 [] ระบบสารสนเทศออนไลน์      >คู่มือทำแผนปฏิบัติ รร.
   @ กลุ่มนโยบายและแผน      >PPT บรรยายทำแผนปฏิบัติ
    > ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC      >แบบฟอร์ม โครงการ งานประจำ
    > สารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา eMIS      >ปกแผนปฏิบัติ 60
    > ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง bOBEC คู่มือการจัดทำแผนพัฒน์ รร.
    > ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน     >การกำหนดทิศทาง รร.
      >คำนำ สารบัญ คู่มือ
      >คู่มือจัดทำแผนพัฒน์
   @ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     >PPT บรรยาย
     > ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากน CCT     >ใบงาน
      (การคัดกรองนักเรียนยากจน)     >ปก
     > ระบบบริหารจัดการฯ เรียนรวม SET     >รวม ตย.วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์
      >รวม ตย.การกำหนดทิศทาง
   
   @ หน่วยศึกษานิเทศก์
    >ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา  
       (School mis)  
   
   
     
 [] สารสนเทศทางการศึกษา    
     ปีการศึกษา 2560                     ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560  สพป.ลพบุรี เขต 1
     
   > ประชากรรายอายุ  ปี 2560
   > ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
   > ร.ร.จำแนกตาม 7 แบบ
   > ร.ร.จำแนกตาม 4 ขนาด
   > นักเรียนและห้องเรียน ชั้นและเพศ
   > ครูตามวุฒิ
   > ครูตามวิทยฐานะ
   > เรียนจบ ป.6 ศึกษาต่อ ปี 2559
   > เรียนจบ ม.3 ศึกษาต่อ ปี 2559
   > เรียนจบตามระยะเวลา
   > โรงเรียนขนาดเล็ก
   > โรงเรียนขยายโอกาสฯ
   > รหัสโรงเรียน 6 หลัก,8 หลัก  
   > นักเรียนรายชั้นรายโรงแยกเพศ              ปีการศึกษา 2560  สพป.ลพบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 162 โรง     นักเรียน จำนวน 24181 คน
   > ทำเนียบ 2560   นักเรียนชาย 12910 คน นักเรียนหญิง 11271 คน  โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ จำนวน 25 โรง  นักเรียน จำนวน 17334 คน
  > โรงเรียน เรียงจาก นร.น้อยไปมาก   นักเรียนชาย   8721 คน นักเรียนหญิง   8613 คน
   > โรงเรียนใน อ.เมืองลพบุรี  
   > โรงเรียนใน อ.โคกสำโรง  
   > โรงเรียนใน อ.ท่าวุ้ง  
   > โรงเรียนใน อ.บ้านหมี่  
   > ที่อยู่โรงเรียน รายตำบล  
   
 [] สารสนเทศทางการศึกษา ปี 2559   
   > สรุปข้อมูลพื้นฐาน
   > รร.จำแนก 7 แบบ
   > รร.จำแนกตามขนาด 4 ขนาด
   > จำนวนนักเรียนและห้องเรียน
   > ครูตามวุฒิ
   > ครูตามวิทยฐานะ
   > เรียนจบ ป. 6 ศึกษาต่อ
   > เรียนจบ ม. 3 ศึกษาต่อ
   > เรียนจบตามระยะเวลา
   > รร.ขนาดเล็ก
   > รร.ขยายโอกาสทางการศึกษา
   > สรุปข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี             
   > ทำเนียบ 2559
   > เอกชน ปี 2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้ดูแลระบบ : sahkon29@hotmail.com                      สถิติจำนวนผู้เข้าใช้บริการ
 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลพบุรี เขต 1              16/05/2017   :    free counter
      111  ถ.พระปิยะ  ต.ป่าตาล  อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี   15000    fax : 036 421906